Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Hyżne

Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Hyżne w 2011 r.

1. Remont drogi „Moszczonki” – remont ze środków powodziowych z MSWiA, wartość zadania 145 418,47 zł
( dofinansowanie 100 %)

2. Remont drogi na „Węgierkę” – remont ze środków powodziowych z MSWiA wartość zadania 244 841,83 zł
( dofinansowanie  83,6 %)

3. Modernizacja nawierzchni drogi  od drogi wojewódzkiej nr 877 w kierunku Jawornika Polskiego w miejscowości Dylągówka 600 mb – 114 090,97 zł

4. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” w Hyżnem – dofinansowanie – 833 000,00 zł (500 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i 333 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego) wartość inwestycji 1 259 156,31 zł

5. Remont dachu, piwnicy, odwodnienie, remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce – ze środków rezerwy części subwencji ogólnej z Ministerstwa Edukacji, wartość  234 836,32 zł ( dofinansowanie 100 %)

6. Remont drogi betonowej w Nieborowie  12 900,00 zł

7. Odwodnienie  budynku Szkoły Podstawowej w Brzezówce – ze środków rezerwy części subwencji ogólnej z Ministerstwa Edukacji,   25 086,44 zł ( dofinansowanie 100 %)

8. Odwodnienie ściany budynku Szkoły Podstawowej w Hyżnem, dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury -  39 303,40 zł ( dofinansowanie 50 %)

9. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hyżnem, dofinansowanie z programu „Od przedszkola do lepszego jutra”   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –45 523,28 zł. ( dofinansowanie 100 %)

10. Remont boiska sportowego w Dylągówce, dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Bezpieczne Boiska Podkarpacia” wartość  inwestycji  – 60 000,00 zł (dofinansowanie 50 % )

11. Instalacja systemu „ppoż” w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, dofinansowanie  z budżetu Województwa Podkarpackiego w zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury – 19 983,81 zł ( dofinansowanie  50 % )

12. Budowa odcinka kanalizacji i wodociągu w miejscowościach Dylągówka, Hyżne, Grzegorzówka, Wólka Hyżneńska, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” wartość całej inwestycji – 5 547 779,02 zł, dofinansowanie w kwocie 2 790 070,00 zł.

13. Remont remizy w Dylągówce, dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” wartość inwestycji  91 545,41 zł.     – dofinansowanie 51 438,00 zł.

14. Remont budynku Domu Ludowego w Brzezówce, dofinansowanie    w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” wartość inwestycji 107 140,48 zł. – dofinansowanie 65 329,00 zł.

15. Budowę hali sportowej  dofinansowanie inwestycji  w kwocie  600 000,00 zł . z Ministerstwa Sportu i Turystyki wartość całej inwestycji  2 882 804,73 zł.  – w trakcie realizacji, planowane zakończenie  2013 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  2011 r.

1. Remont drogi koło P. Krężel w Hyżnem                                                           23 000,00 zł

2. Remont drogi „ Za dział” w Grzegorzówce                                                       17 436,20 zł

3. Remont nawierzchni asfaltowej na drodze k/ Południka w Szklarach                 23 094,00 zł

4. Remont nawierzchni tłuczniowej dróg z terenu sołectwa Brzezówka                17 066,00 zł

5. Remont odcinaka drogi od nr 2849 i 2909 w Nieborowie                                 12 932,00 zł

6. Budowa parkingu koło remizy OSP w Wólce Hyżneńskiej                                 21 362,00 zł

7. Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 8454 do szkoły w kierunku Hyżnego      23 094,30 zł

1.        Wykonano zadanie pn. ..Przebudowa drogi na Wyrąb w kierunku „na Żabnik” w m. Wólka Hyżneńska” za kwotę 31 566,20 zł.

2.        Wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi w kierunku „Janika” w sołectwie Hyżne” za kwotę 50 680.49 zł.

3.        Wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi „w Doły” w sołectwie Szklary” za kwotę 57 613.68 zł.

4.        Wykonano zadanie pn. Przebudowa łącznika od drogi gminnej do wojewódzkiej” koło Gimnazjum w Hyżnem za kwotę 100 952,13 zł, dodatkowo w ramach zadania wykonano „drogę na Młyn i na skup żywca” za kwotę 40 968.13 zł.

5.        Wykonano przebudowę „drogi na Wróbla” w Hyżnem za kwotę 31 491.08 zł.

6.        Wybudowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie na działkach nr 313 i 314/1 w sołectwie Dylągówka za kwotę 27 803.54 zł.

7.          Wykonano przebudowy „drogi na Olecha” za kwotę 30 959,10 zł.

8.          Wykonano przebudowę „drogi na Walasa” w Wólce Hyżneńskiej za kwotę 31 933.78zł.

9.        Wykonano remont drogi dojazdowej do ośrodka zdrowia w Dylągówce za kwotę: 14 913.75 zł.

10.    Wykonano remont łącznika od drogi woj. do „Starej drogi” z przedłużeniem „na Skotnik” za kwotę 24 247.45 zł.

11.    Wykonano remont zatok autobusowych w Nowej Wsi i w Grzegorzówce za kwotę: 23 436,56 zł.

12.    Podpisano urnowe z projektantem na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wraz z kładką od Kościoła do „starej drogi” w m. Hyżnem za kwotę 20 000.00 zł planowany termin realizacji do 30.04.2017 r.

13.    Zrealizowano budowę oświetlenia przy drodze woj. nr 877 „Bazary” za kwotę 68 812,35 zł.

14.    Wykonano warstwę asfaltową wokół domu ludowego w Grzegorzówce za kwotę 4 000 zł.

15.    Wykonano przebudowę drogi dz. ewid 2646 w m Hyżne w km 0+720-0+920 (Husówka) za kwotę 51 240,47 zł wkład własny 11 240 .47 (40 tys. dofinansowanie ze środków powodziowych).

16.    Przebudowano drogę dz. ewid 2646, 2650/2 w m Hyżne w km 0+380-0+720 (FOGR) za kwotę 53 617.77 zł (43 348.60 zł dofinansowanie).

17.     Zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w obrębie Wólka Hyżneńska (FOGR) w km 0+000-0+175 za kwotę: 30 668.82 zł (24 535.05 zł dofinansowanie).

18.     Przebudowano drogę „na Majerowskie” w m. Wólka Hyżneńska w km 0+175-0+300 za kwotę 25 783.88 zł.

19.     Wykonano remont drogi dojazdowej do domu strażaka w Nieborowie za kwotę 6 995,35

zł.

20.      Przebudowano drogę obok GOPS w m. Hyżne 21 542,88 zł.

21.      Wykonano oznakowanie miejscowości oraz nr domów na terenie Gminy Hyżne za kwotę 39 999,60 zł.

22.      Przebudowano drogę „na Smolińskiego” m. Hyżne za kwotę 23 764, 23 zł. iśO

23.      Przebudowano drogi ..na Gliwe” w m. Dylągówka za kwotę 11 992.50 zł.

24.      Wykonano warstwę odsączającą na drodze „w Kazanicę” za kwotę 20 000.00 zł.

25.      Przebudowano drogę „w Kazanicę” (na Karasia) za kwotę 109 950,00 zł.

26.      Opracowano ocenę stanu technicznego mostu w Wólce Hyżneńskiej za kwotę 2 460,00 zł.

27.      Dofinansowano budowę chodnika w m. Szkary 140 000,00 zł (182mb).

28.      Udzielono dotacji do budowy chodnika w Dylągówce 56 000.00 zł (160mb).

29.      Udzielono dotacji do budowy chodnika w Hyżnem 150 000,00 zł (346mb).

Zrealizowano także zadania:

30.      „Budowa wodociągu gminnego w m. Grzegorzówka  etap VII  podetap do przysiółka Kanada” – wykonawcą zadania był ZIJK1R ..GOSIR”. Długość wodociągu ok. 1543,25 m. Kwota faktury 99 999.70 zł. Wykonywano sieć wraz z 11 przyłączami.

31.      ,, Budowa wodociągu gminnego w m. Grzegorzówka – etap VII – przez wieś – wykonawcą zadania był ZUKIR „GOSIR”. Długość wodociągu ok. 2333,6 m. Kwota faktury 186 546,65 zł. Wykonywano sieć wraz z 17 przyłączami.

32.      .. Budowa wodociągu w m. Szklary – odcinek od Skupu Mleka do Szkoły Podstawowej” – lewa strona – wykonawcą zadania była firma PROWEKO z Lisiej Góry. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Kwota 88 633,06 zł.

33.      ,,Budowa ujęcia wody wraz z rurociągami tłocznymi - w ramach zadania wykonano obudowę studni wierconej S – III w Szklarach wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączem energetycznym oraz przyłączem wodociągowym od studni S – III do Stacji Uzdatniania Wody w Dylągówce. Kwota inwestycji to 268 255,32 zł.

34.      Budow a ujęć w ód podziemnych wraz z infrastrukturą tow arzyszącą vr m. Szklary – budowa studni S – 4 – w ramach tego zadania wykonano odwiert studni głębinowej. Kwota inwestycji 45 724.80 zł.

35.      Budowa ujęć wód podziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Szklary – budowa studni S – 5 – w ramach tego zadania wykonano odwiert studni głębinowej. Wykonano również dokumentację hydrogeologiczną dokumentującą zasoby eksploatacyjne ujęcia na poziomie Q = 8.0 m7h. (studnia na górce). Kwota inwestycji 43 665,00 zł.

36.       Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka, Hyżne – etap IV – ode. od Szkoły Podst. do Borku” - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, kwota inwestycji 77 859,00 zł.

37.       „Budów-a kanalizacji sanitarnej w> m. Brzezówka, Hyżne – etap IV – ode. Mały Dół – Brzezówka” - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, kwota inwestycji 75 030.00 zł.

38.      Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne  Nieborów>  etap VI” - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, kwota inwestycji 58 500,00 zł.

39.      „Budowa kanalizacji sanitarnej w> m. Hyżne Nowa Wieś” – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową kanalizacji sanitarnej, kwota inwestycji 49 000.00 zł.

40.      ,.Wymiana pokrycia na części dachu i konserwacja pozostałego na budynku „krzyżówka’’ w Dylągówce” za kwotę 22 469,82 zł.

41.      Opracowano projekt budowlano-wykonawczy dotyczący wykonania zadania: „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce” za kwotę 35 000.00 zł.

42.      Wykonano roboty budowlanych dotyczące „Przebudowy i remontu ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Brzezówce” za kwotę 19 783.00 zł.

43.      Wykonano zadanie pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Nieborów”. Wartość inwestycji 24 862,50 zł.

44.      Opracowano projekt oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania pn.: „Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy wraz z przebudową części budynku” za kwotę 18 450.00 zł.

45.      Zrealizowano zadanie pn.: „Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej i budowa centralnego ogrzewania w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w budynku Klubu Strażaka w sołectwie Nieborów” za kwotę 14 950.13 zł.

46.      Zrealizowano zadanie pn.:         ..Remont pomieszczeń w świetlicy profilaktyczno-

wychowawczej w Grzegorzówce” za kwotę 7 998.68 zł.

47.      Zrealizowano zadanie pn.: „Wymiana drzwi w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Nieborowie” za kwotę 1 995.50 zł.