Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Hyżne

Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Hyżne w 2012 r.

1. Remont drogi wewnętrznej „Do Ziarno” w miejscowości Brzezówka ze środków powodziowych za kwotę 149 100,23 zł (dofinansowanie 100%).

2. Remont drogi „Budy-Dział”” w miejscowości Brzezówka za kwotę 25 018,20 zł – środki własne.

3. Remont drogi wewnętrznej Krzynowiska w Dylągówce za kwotę 110 696,93 zł (72 508,50 z Funduszu Solidarnościowego, 23 941,09 zł z funduszu sołeckiego, 14 247,34 środki własne).

4. Remont nawierzchni drogi „Małkówka” w miejscowości Hyżne na kwotę 42 232,95 zł (20 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 22 232,95 zł z funduszu sołeckiego).

5. Remont drogi w kierunku przysiółka „Błonie” w Sołectwie Szklary na kwotę 32 860,15 zł (24 114,00 zł z funduszu sołeckiego).

6. Remont nawierzchni drogi w kierunku „Nowej Wólki” w sołectwie Wólka Hyżneńska na kwotę 24 383,27 zł (22 401,91 zł z funduszu sołeckiego).

7. Modernizacja nawierzchni drogi „Zadział” w m. Grzegorzówka na kwotę 100 582,02 zł (55 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 18 567,78 zł z funduszu sołeckiego, 27 014,24 środki własne).

8. Modernizację nawierzchni drogi „Węgierka” w m. Hyżne na kwotę 95 393,88 zł.

9. „Remont drogi gminnej nr 8551 relacji Brzezówka – Borówki wraz z przebudową przepustów”. Koszt całej inwestycji 413 831,36 zł.

10.  Budowa nawierzchni betonowej na drodze” „k. P. J. Barana” w sołectwie Nieborów na kwotę 57 269,97 zł (13 479,00 zł z funduszu sołeckiego).

11.  Remont nawierzchni drogi na cmentarz w Dylągówce za kwotę 8 546,04 zł.

12.  Remont nawierzchni drogi na „Mokrą Stronę” w miejscowości Hyżne za kwotę 35 524,25 zł.

13.  Dofinansowanie budowy drogi powiatowej „Dylągówka-Błażowa” w wysokości 50 000,00 zł.

14.  Budowę chodnika w miejscowości Szklary za kwotę 598 694,51 zł (środki z budżetu gminy 300 000,00 zł, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 298 694,51).

15.  Wykonano prace przy budowie hali sportowej w Hyżnem na kwotę 773 113,64 zł. Rozliczono drugi etap dofinansowania w wysokości 157 000,00 zł z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Planowane zakończenie inwestycji rok 2013.

16.  Modernizacja boiska sportowego w Wólce Hyżneńskiej z programu „Bezpieczne Boiska Podkarpacia” za kwotę 60 000,00 zł (dofinansowanie 50%).

17.  Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 877 i powiatowej nr 1418 R w miejscowości Hyżne za kwotę118 101,35 zł.

18.  Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 8454R w miejscowości Dylągówka za kwotę 58 037,31 zł.

19.  Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Szklary za kwotę 104 985,14 zł.

20.  Zakup agregatu prądotwórczego wraz z masztem oświetleniowym dla Gminy Hyżne za kwotę 3 670,00 zł. Agregat został przekazany dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Hyżneńskiej (dofinansowanie w wysokości 2 569,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie).

21.  Karosaż nadwozia samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylągówce – koszt inwestycji 55 000,00 zł.

22.  Zakończenie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko – Orlik 2012 w Hyżnem”. Koszt całej inwestycji 1 321 458,48  zł (dofinansowanie 500 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i 333 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego).

23.  Udzielono dotacji w wysokości 20 000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Hyżnem na zadanie pn. „Prace remontowo- konserwatorskie budynku wikarówki w zakresie wymiany pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną z wymianą zniszczonych elementów konstrukcji, więźby dachowej, uzupełnienie detali architektonicznych elewacji i jej pomalowanie”.

24.  Zakup dwóch „witaczy” za kwotę 11 400,00 zł.

25.  Zakup pieca gazowego dla OSP Dylągówka na kwotę 3 567,00 zł.

26.  Przeprowadzono akcję zbierania i utylizacji azbestu. Zebrano łącznie 32 tony  950  kg eternitu – koszt zadania: 10 497,87 zł (dofinansowanie w wysokości 85% ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW i 15 % z budżetu gminy).

27.  Zamontowano nowe elementy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w im. PCK Dylągówce na kwotę 34 770,87 zł z projektu POKL „Od przedszkola do lepszego jutra” (dofinansowanie 100%).

28.  Kontynuacja realizacji projektu „Przyjazna Szkoła” z EFS w ramach POKL. Projekt realizowany w latach 2010-2013 na ogólną wartość 1 702 347,25 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 555 292,00 zł.

29.  Podpisano umowę z WUP na realizację projektu „Indywidualizacja szansą dla wszystkich” na ogólną kwotę 188 530,50 zł. Projekt realizowany w roku szkolnym 2012/2013. W 2012 roku wydatkowano kwotę95 838,90 zł.

30.  Rozbudowa sieci wodociągowej za kwotę 70 770,22 zł.

31.  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 77 028,03 zł.

32.  Budowa odcinka sieci wodociągowej do Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce za kwotę 77 367,00 zł.

33.  Budowa odcinka sieci wodociągowej Grzegorzówka – Krzaki za kwotę 71 746,39 zł.

34.  Budowa wodociągu w miejscowości Szklary (OSP) za kwotę 17 514,34 zł.

35.  Zakup od Agencji Nieruchomości Rolnych działek potrzebnych do wykonania łącznika dwóch dróg położonych w Brzezówce za kwotę 715,00 zł.

36.  Został uregulowany stan prawny drogi publicznej relacji Brzezówka-Borówki z władającego na własność – koszt 5 711,60 zł.

37.  Zakupiono od ANR w Trzebownisku działkę w Dylągówce celem wybudowania studni głębinowej dla ujęcia wody za kwotę 10 286,00 zł.

38.  Dokonano podziału działek na poszerzenie pasa drogowego w Szklarach tzw. Słupczyzna – koszt 6 200,00 zł.

39.  Dokonano zakupu działki z przeznaczeniem na drogę dojazdową do istniejącej drogi w Dylągówce – koszt5 825,80zł.

40.  Ujawnienie w Księgach Wieczystych prawa własności na rzecz Gminy Hyżne działek wchodzących w skład drogi publicznej relacji „Hyżne-Nowa Wieś” – koszt 2 170,00 zł.