Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Hyżne

Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Hyżne w 2013 r.

1. Modernizacja nawierzchni drogi „Węgierka” w miejscowości Hyżne za kwotę 120 183,30 zł – środki własne.

2. Remont drogi wewnętrznej ”Węgierka” w miejscowości Hyżne za kwotę 144 219,96 zł (140 000,00 środki
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie klęsk żywiołowych, 4 219,96 środki własne).

3. Remont nawierzchni drogi Małkówka w Hyżnem za kwotę 65 039,21 zł ( 58 709,38 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 6 329,83 zł środki własne).

4. Remont nawierzchni drogi Zadział w Grzegorzówce za kwotę 67 372,02 zł ( 21 290,62 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 12 452,16 zł z funduszu sołeckiego, 33 629,24 zł środki własne).

5. Modernizacja nawierzchni drogi betonowej w sołectwie Nieborów za kwotę 79 703,11 zł – ( 7 989,02 zł
z funduszu sołeckiego, 71 714,09 zł środki własne).

6. Wymiana przepustów oraz remont przyczółka w miejscowości Grzegorzówka za kwotę 6 389,39 zł (środki własne).

7. Remont drogi na Misia- likwidacja przełomów za kwotę 10 700,00 zł (środki własne).

8. Wykonanie utwardzenia poboczy przy drodze Zadział oraz przy drodze od Szkoły w Górę za kwotę                23 078,97 zł (środki własne).

9. Uzupełnienie utwardzenia w miejscowości Brzezówka na drodze „w Świerki”, na drodze „Przez Wieś”,
na drodze do Mitała za kwotę 16 297,11zł (6 000,00 zł z funduszu sołeckiego, 10 297,11 zł środki własne).

10. Wykonano drogę asfaltową przy Szkole podstawowej w Dylągówce za kwotę 16 000,00 zł (środki własne).

11. Remont drogi na „Przykopy” w sołectwie Dylągówka za kwotę 16 315,69 zł (100% fundusz sołecki).

12. Wykonanie nawierzchni drogi Przykopy w Szklarach” za kwotę 59 224,05 zł. (20 575,08 zł z funduszu sołeckiego).

13. Zakończono II etap remontu drogi gminnej relacji Brzezówka Borówki za kwotę 249 018,54 zł(dofinansowanie z tzw. „Schetynówek” w kwocie 124 509,00 zł).

14. Modernizacja drogi od drogi w kierunku Leśniczówki w miejscowości Szklary za kwotę 144 175,52 zł(dofinansowanie z Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Nadleśnictwo Kańczuga 60 000,00 zł).

15. Remont drogi „Koryciska” w miejscowości Hyżne za kwotę 57 932,80 zł ( 22 315,69 zł z funduszu sołeckiego, 35 617,11 zł środki własne).

16. Remont mostka k. Pana Rożka w miejscowości Dylągówka za kwotę 13 800,00 zł (środki własne).

17. Budowa chodnika w miejscowości Dylągówka za kwotę 599 932,60 zł (środki budżetu gminy 400 000 zł, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 199 932,60 zł).

18. Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Brzezówce-budowa ogrodzenia za kwotę 6 452,16 zł w ramach funduszu sołeckiego.

19. Malowanie elewacji budynku nr 28 (Hotelu) w Dylągówce za kwotę 7 958,10 zł (środki własne).

20. Wymiana dachu na budynku kiosku – przystanku w miejscowości Dylągówka za kwotę 10 245,90 zł(środki własne).

21. Częściowy remont Remizy Strażackiej w sołectwie Wólka Hyżneńska kwotę 24 626,74 zł ( 16 022,68 zł
z funduszu sołeckiego, 8604,06 zł środki własne).

22. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grzegorzówce – środki z zakresu małych projektów „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – wartość zadania 24 205,64 zł (dofinansowanie 13 755,57 zł).

23. Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Hyżneńskiej środki z zakresu małych projektów „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – wartość zadania 23 576,53 zł (dofinansowanie 13 417,53 zł).

24. Remont świetlicy wiejskiej w Brzezówce – środki z zakresu małych projektów „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – wartość zadania 43 140,94 zł (dofinansowanie 24 551,75 zł).

25. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowości Hyżne-Nieborów wraz
z zakupem niezbędnego wyposażenia – środki z zakresu małych projektów „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – wartość zadania 27 359,24 zł (dofinansowanie 13 519,59 zł).

26. „Budowa hali sportowej wraz z termomodernizacja budynku Gimnazjum w Hyżnem oraz zakupem wyposażenia do przedszkola” – wartość zadania 3 183 269,56 zł (dofinansowanie w kwocie 980 128,69 zł   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 600 000,00 zł : 2012 r. – 200 000,00 zł, 2013 r. – 400 000,00 zł).

27. „Remont i termomodernizacja budynku nr 279 (świetlica) w Dylągówce” za kwotę 171 314,78 zł(dofinansowane z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 95 000,00 zł. W ramach zadania zostało udzielone zamówienie dodatkowe na kwotę 39 160,06 zł).

28. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezówce za kwotę 91 801,70 zł. (Dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 68 846,67 zł).

29. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej za kwotę 123 123,37 zł. (Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 81 758,32 zł).

30. Opracowano dokumentację na oświetlenie drogi gminnej „za Przylasek” w sołectwie Dylągówka–wartość zadania 5 600,00 zł.

31. Ujawnienie w Księgach Wieczystych prawa własności na rzecz Gminy Hyżne działek wchodzących w skład drogi publicznej relacji „Brzezówka – Hyżne – Dylagówka” – koszt 2 310,00 zł.

32. Dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej celem wydzielenia części gruntu zajętej celem publicznym tj. „Budowę ujęcia wody w m. Szklary wraz z rurociągami tłocznymi” za kwotę 1 700,00 zł.

33. Nabyto w drodze zakupu nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Szklary z przeznaczeniem na „Budowę ujęcia wody w m. Szklary wraz z rurociągami tłocznymi” za kwotę 4 088,00 zł.

34. Dokonano wznowienia punktów geodezyjnych drogi w Wólce Hyżneńskiej „Na Żabnik” celem uregulowania pasa drogowego za kwotę 4 600,00 zł.

35. Dokonano zamiany działek aktem notarialnym celem powiększenia nieruchomości zabudowanej Klubem Strażaka w Nieborowie 7 552,00 zł.

36. Dokonano podziału działek fragmentu „starej drogi” celem regulacji i wydzielenia gruntów zajętych pod drogę publiczną relacji Brzezówka – Hyżne – Dylągówka za kwotę 22 750,00 zł.

37. Realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” z EFRR – wartość zadania w 2013 r. 276 600,00 zł (dofinansowanie w 2013 r. 235 110,00 zł).

38. Realizacja projektu pn. „Technologie Cyfrowe, jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”–dofinansowanie otrzymane w 2013 r. 13 008,00 zł.

39. Realizacja projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Hyżne” w ramach POKL Priorytet VII Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – wartość zadania w 2013 r.
108 580,00 zł (dofinansowanie 97 179,10 zł).

40. Otrzymano dofinansowanie na zadanie pn. „Plener rzeźbiarsko malarski – Hyżne 2012” z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów – ogólna kwota zadania 22 785,00 zł (dofinansowanie 15 949,00 zł).

41. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka – Hyżne etap IV odcinek od Kościoła do Małego Dołu – wartość zadania 284 260,20 zł.

42. Wykonano dokumentację na opracowanie decyzji środowiskowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hyżne-Nieborów” – wartość zadania 9 500,00 zł.

43. Został wykonany odwiert poszukiwawczy na głębokość 100 m oraz dokonano pompowania próbnego pod budowę ujęcia wody w m. Szklary wraz z rurociągami tłocznymi – wartość zadania 38 984,00 zł.

44. Opracowano dokumentację i wyłoniono wykonawcę oraz inspektora nadzoru geologicznego na wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego pod budowę ujęcia wody w m. Dylągówka wraz z rurociągami tłocznymi – wartość zadania 39 646,00 zł.

45. Remont zbiornika wody siarkowej w sołectwie Nieborów – Projekt robót geologicznych na wykonanie regeneracji zbiornika oraz przygotowanie terenu pod jego zagospodarowanie za kwotę 20 000,00 zł(dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 10 000,00 zł).

46. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn.: Budowa wodociągu gminnego w m. Szklary – etap VIII – odcinek do Szkoły Podstawowej za kwotę 49 200,00 zł.

47. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn: Budowa wodociągu gminnego w m. Grzegorzówka – etap VII – podetap do przysiółka Kanada za kwotę 47 970,00 zł.

48. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn: Budowa wodociągu gminnego w m. Grzegorzówka – etap VII – podetap przez wieś za kwotę 29 520,00 zł.

49. Opracowano decyzję lokalizacyjną do Szkoły Podstawowej w Brzezówce pod „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka, Hyżne – etap IV”.