Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Hyżne

Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Hyżne w 2014 r.

1. Przebudowa drogi od zakrętu do granicy Borku w m. Brzezówka. Wyasfaltowano 850m bieżących drogi; Kwota: 166 790.44 zł (50 000,00 zł Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, 30 000,00 zł dofinansowanie UG Tyczyn)

2. Bieżące utrzymanie dróg w m. Brzezówka: odmulenie rowów, przepustów remonty kruszywem. Kwota: 16 270,49 zł

3. Poszerzenie drogi w m. Brzezówka od drogi wojewódzkiej w kierunku szkoły podstawowej 19 600,00 zł

4. Przebudowa mostku na cieku wodnym w m. Brzezówka. Otrzymano pozwolenie na budowę i wykonano dokumentację projektową za kwotę 11 000,00 zł brutto.

5. Przebudowa mostku na cieku wodnym w m. Brzezówka. Kwota: 43 989,88,00 zł.

6. Przyjęto nieodpłatnie w drodze przekazania od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Hyżne działki nr 128/2, 226/3, 226/4 o łącznej pow. 0,24ha położonych w Brzezówce które są zajęte w całości pod istniejące drogi gminne.

7. Przyjęto w darowiznę działkę nr 92/1 o pow. 0,18ha od Państwa Anny i Stanisława Miś z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej w Grzegorzówce („ na Misia”)

8. Wykonano drogę na „Misia”. Kwota: 100 061,31 zł

9. Utwardzenie poboczy w m. Grzegorzówka od szkoły w górę.  Kwota: 11 236,17 zł

10. Wykonano utwardzenie placu wokół budynku Remizy OSP Grzegorzówka. W tym płytę odbojową oraz utwardzono podjazd pod Remizę. Kwota: 22 412,38 zł

11. Termomodernizacja Domu Ludowego w Grzegorzówce” . Kwota: 130 264,14zł (Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 73 454,14)

12. Zrealizowano zadanie:  „Budowa dwóch altan widowiskowych  przy budynku OSP w sołectwie Grzegorzówka” 14 699,40 zł (fundusz sołecki)

13.  Budowa wodociągu gminnego w m. Grzegorzówka – etap VII- podetap do przysiółka Kanada ok. 100 000,00 zł

14.  Budowa wodociągu gminnego w m. Grzegorzówka – etap VII- wieś lewa strona- 50 000,00 zł

15.  Dokumentacja na wodociąg w m. Grzegorzówka (prawa strona) – 30 000,00 zł

16.  Przebudowa nawierzchni na drodze w m. Grzegorzówka (Kanada) – 74 000,00 zł

17.  Przebudowa nawierzchni drogi od wojewódzkiej w kierunku Kółka Rolniczego w m. Szklary. Kwota: 20 364,65zł

18.  Przebudowa nawierzchni drogi na Potok w m. Szklary. Kwota: 59 983,14 zł

19.  Przebudowa nawierzchni drogi od drogi powiatowej w kierunku „Słupczyzny” w m. Szklary. Kwota: 19 624,95 zł

20.  Modernizacja nawierzchni drogi od drogi woj. W kierunku Zagumnie – Przykopy w m. Szklary. Kwota: 26 316,77 zł

21.  Budowa wodociągu w m. Szklary – odcinek od Remizy do Szkoły Podstawowej 255 000,00 zł

22. Wykonano bieżące utrzymanie dróg: 19 500,00 zł, w tym: odmulenie, układanie jomb

23. Budowa studni eksploatacyjnej w Szklarach. Kwota: 100 000,00 zł

24. Dokonano podziału działek zajętych pod drogę celem wydzielenia i poszerzenia pasa drogowego drogi koło Madery w Wólce Hyżneńskiej za kwotę: 7 000,00 zł

25. „Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Wólce Hyżneńskiej”. Koszt inwestycji: 68 644,37 zł (Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 42 547,26 zł)

26.  Zakup bramy do garażu w budynku remizy OSP Wólka Hyżneńska: 8 000,00 zł

27.  Zakup okien do garażu w budynku remizy OSP Wólka Hyżneńska; 3 149,92 zł

28. Przebudowa drogi relacji Remiza Strażacka – Wyrąb w sołectwie Wólka Hyżneńska. Koszt: 54 562,73 zł

29. Budowa oświetlenia przy drodze „na II Wólkę” w m. Wólka Hyżneńska. Kwota: 23 231,07 zł

30. Wykonano bieżące utrzymanie dróg. Kwota: 10 878,86 zł w tym kamień, odmulanie rowów

31.   „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Hyżne”. Kwota: 181 213,71 zł (Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 95 497,24 zł)

32. Zakończono prace remontowe: wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Hyżne. Kwota: 26 269,84 zł

33.  Położenie kostki na parkingu obok Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia. Kwota: 63 678,00 zł

34.  Wykonano wzmocnienie fundamentów pomnika przed O Środkiem Zdrowia. Kwota: 5 356,65 zł

35.  Wykonano ogrodzenie terenu Gimnazjum. Kwota: 28 678,36 zł

36. Wykonano kolejny etap prac w ramach zadania pn. „Przebudowa i zmiana użytkowania budynku Nr 225 w Hyżnem na cele socjalne” Wykonane roboty: izolacja pozioma ściany fundamentowej, izolacja pionowa wraz ocieplaniem ściany fundamentowej oraz drenaż opaskowy. Kwota: 37 196,25 zł

37.  Przebudowa drogi „Moszczanki” w Hyżnem. Kwota: 46 903,14 zł

38. Przebudowa nawierzchni w m. Hyżne (Węgierka strona północna). Kwota: 46 903,14 zł

39.  Przebudowa drogi od drogi wojewódzkiej w kierunku „Działu” w m. Hyżne. Kwota: 29 023,15 zł

40. Przebudowa drogi „Starodroże” w Hyżnem. Kwota: 32 805,87 zł

41.  Przebudowa drogi w „Zapady” w Hyżnem. Kwota: 56 883,63 zł (Darowizna na tą drogę 12 000,00 zł)

42.  Zakup kamienia na drogi lokalne, koszt ok. 6 000,00 zł- (m.in. w Moszczanki, w kierunku Młyna, koło P. Matuszewskiego, do P. Bukały, koło P. Żygały)

43.  Prace remontowe, koszt ok. 9 000,00 zł – likwidacja osuwiska koło P. Paściaka, utwardzenie drogi koło OSP, odmulanie rowów „Starodroża”

44. Remont drogi gminnej nr 10845412 relacji Brzezówka- Hyżne- Dylągówka. Kwota: 393 193,35 zł (Dofinansowanie z programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 183 170,00 zł)

45.  Dokumentacja na budowę kładki dla pieszych na rzece (potoku) Tatyna w m. Hyżne na działkach ewidencyjnych nr 1793, 2794, 2795 oraz chodnika do drogi wojewódzkiej. Wykonano projekt i otrzymano pozwolenia na budowę (kwota dokumentacji 19 400 zł)

46.  Oświetlenie od drogi powiatowej w kierunku oczyszczalni ścieków w m. Hyżne. Kwota: 50 000,00zł

47.  Remont dachu przybudówki na starej mleczarni, pokrycie papą i elektryka wewnętrzna. Kwota: 4 000,00 zł

48. Wykonano plac na śmieci i ogrodzenie– utwardzenie placu SKR-u Kwota: 42 588,61 zł

49. Dokonano podziału działek zajętych pod drogę celem wydzielenia i poszerzenia pasa drogowego drogi „Betonówka w Nieborowie” za kwotę: 10 750,00 zł

50.  Modernizacja drogi z Nieborowa w kierunku Małkówki. Kwota:  92 843 zł

51.  Wykonano zadanie: „Remont istniejącego ujęcia wody wraz z zagospodarowaniem terenu etap II. Koszt: 29 949,63 zł, dofinansowanie z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 10 000,00 zł

52. Zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania: „Budowa altany nad istniejącym zbiornikiem wody siarkowej” Koszt: 11 808,00 zł, dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów: 7 100,00 zł

53.  Zrealizowano zadanie „Rozbudowa budynku Klubu Strażaka w sołectwie Nieborów” Wykonano m.in.: nową elewację wraz z ociepleniem, odwodnienie dachu altany oraz plac z kostki betonowej. Kwota: 32 713,21 zł

54.  Budowa wodociągu w m. Nieborów. Kwota ok. 150 000,00 zł

55. W opracowaniu jest decyzja środowiskowa w sprawie kanalizacji w m. Nieborów

56. Modernizacja oczyszczalni ścieków. Kwota: 100 000,00 zł

57.  Wykonano bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Dylągówka. Kwota: 19 200,00 zł

58. Wykonanie nakładki asfaltowej od drogi wojewódzkiej w kierunku Cmentarza w miejscowości Dylągówka.  Kwota: 11 088,50 zł

59.  Przebudowa drogi od Brimatu do starej drogi w m. Dylągówka. Kwota: 11 476,48 zł

60.  Rozpoczęto budowę kanalizacji w Dylągówce, Kwota: 1 497 741,09 zł

61.  „Termomodernizacja budynku nr 279 (świetlica) w Dylągówce”. Kwota: 231 175,25 zł (Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 101 292,09 zł)

62.  Dokumentacja projektu robót geologicznych na wykonanie odwiertu eksploatacyjnego studni w Dylągówce. Kwota: 14 000,00 zł

63. Realizacja projektu pn. „Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, „Bezpieczni w wodzie” Kwota: 20 000,00 zł (Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów: 9 300,00 zł)

64. Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia. Kwota: 80 000, 00 zł (Dofinansowanie: 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

65. Realizacja projektu pn. „Nowe umiejętności”. Kwota: 133 587,67 zł (Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 116 587,67 zł, wkład własny niepieniężny: 16 620,00 zł)

66. Realizacja projektu pn. „Radosne przedszkole” kwota: 479 985,27 zł (Dofinansowanie: 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

67. Realizacja projektu PSeAP „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” z EFRR (Dofinansowanie w 2014 r. 139 859,00 zł).

68. Otrzymano dofinansowanie na zadanie: Album „Gmina Hyżne – Tradycja i współczesność” z PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Kwota: 25 200,00 zł(dofinansowanie 19 200,00 zł )

69. Otrzymano dofinansowanie na zadanie plener rzeźbiarsko malarski „Rzeźba i malarstwo wspomnienie po Generale Władysławie Sikorskim – Hyżne 2014 r. z PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów – ogólna kwota zadania 31 180,00 zł (dofinansowanie 22 453,13 zł – 80%)

70.  Otrzymano dofinansowanie na zadanie Turniej Sołectw Gminy Hyżne „Bawmy się rywalizując” z PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Kwota: 20 6672,00 zł (Dofinansowanie 17 639,25 zł – 80%)

71. Otrzymano dofinansowanie na zadanie: Budowa obiektów małej architektury w m. Nieborów. z PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Kwota: 38 019,83 zł (Dofinansowanie 30 910,43 zł)

72.  Wykonano centralne ogrzewanie w budynku GOK. Kwota: 34 334,02 zł

73.  Zagospodarowanie terenu wokół budynku UG w Hyżnem. Kwota: 6 000,00 zł

74.  Wykonano drogę w kierunku „na Pietrykę” w m. Dylągówka. Kwota: 14 999,71 zł

75. Wykonano drogę w kierunku „na Paściak” w m. Dylągówka. Kwota: 3 970,83 zł

76. Wykonano wycinkę drzew w pasie drogowym w m. Dylągówka – stara droga za kwotę 4 993,80 zł

77. Wykonano remont drogi gminnej relacji Brzezówka – Hyżne – Dylągówka. Kwota 36 115,32 zł

78.  Wykonano ewidencję dróg gminnych publicznych. Kwota: 9 500,00 zł

79.  Wykonano przebudowę drogi „Przykopy” w m. Szklary. Kwota: 268 631,09 zł

80.  Zakup serwera. Kwota: 46 550,00 zł

81.  Wykonano prace remontowe w budynku „GOSiR” w m. Dylągówka. Kwota: 9 623,52 zł

82. Przyjęto w darowiznę działki z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej w m. Grzegorzówka (Kanada) o pow. 0,169 ha

83. Wykonano remont drogi powiatowej relacji Grzegorzówka – Wólka Hyżneńska. Kwota 275 899,46 (środki budżetu gminy: 25 000,00 zł, środki z Powiatu Rzeszowskiego: 250 899,46zł)

84. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Szklary. Kwota: 179 460,08 zł (środki budżetu gminy: 25 000,00 zł, środki z Powiatu Rzeszowskiego: 154 460,08 zł)