Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Hyżne

Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Hyżne w 2015 r.

Wodociąg i kanalizacja:

1. „Budowa wodociągu w m. Grzegorzówka – etap VII podetap do przysiółka Kanada”.     Wybudowano wodociąg o łącznej długości 2 221,45 m za kwotę 149 986,60 zł.

2. „Budowa wodociągu w miejscowości Grzegorzówka – etap VII podetap przez wieś”. Wybudowano wodociąg o łącznej długości 1 066,05 m za kwotę 79 975,03 zł.

3. „Budowa wodociągu w miejscowości Grzegorzówka – etap VII Pastwiska (dokumentacja)”. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową za kwotę 28 500,00 zł.

4. „Budowa wodociągu w miejscowości Szklary – odcinek od Remizy do Szkoły Podstawowej”. Wybudowano wodociąg o łącznej długości 1 530,50 m za kwotę 143 856,65 zł.

5. „Budowa ujęcia wody w m. Szklary wraz z rurociągami tłocznymi (dokumentacja)”. W ramach tego zadania opracowano dokumentację hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych za kwotę 3 800,00 zł.

6. „Rozbudowa wodociągu gminnego w poszczególnych miejscowościach” w kwocie 178 559,88 zł.

7. „Budowa wodociągu w m. Hyżne – Nowa Wieś”. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 47 000,00 zł.

8. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka, Hyżne – etap IV (odcinek Nowa Wieś – Budy do Małego Dołu)”. Łączna długość wykonanej sieci kanalizacyjnej wynosi 682,05 m, kwota 73 699,69 zł.

9. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – Nieborów – etap VI (dokumentacja)”. Wydano decyzję lokalizacji celu publicznego – kwota zadania 45 000,00 zł.

10. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka, Hyżne, Dylągówka. Wykonano 437,3 m rozbudowy ks – kwota na sfinalizowanie zadania to: 47 174,68 zł.

11. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka – etap V (kontynuacja)”. Długość sieci kanalizacji sanitarnej 713 m. Kwota − 89 977,66 zł.

12. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gm. Hyżne. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka – etap V i wodociągu etap III a”Wartość całej inwestycji wyniosła  1 496 706,40 zł (brutto). Zadanie zostało dofinasowane z PROW na lata 2007-2013 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Kwota dofinansowania wyniosła 791 911,05 zł. Łączna długość wykonanej sieci kanalizacyjnej w 2015 r. – 5 205,76 m. Całość kwotowa przeznaczona na wykonane robót w 2015 r. na powyższe zadanie wyniosła 755 745,74 zł.

 

Inwestycje i remonty:

1. Odnowiono elewację budynku nr 88 „na Krzyżówce” w Dylągówce za kwotę 12 792,00 zł.

2. Zrealizowano zadanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi w budynku UG Hyżne za kwotę 88 631,68 zł.

3. Zrealizowano inwestycję pn: „Budowa dwóch altan widowiskowych przy budynku OSP w sołectwie Grzegorzówka” za kwotę 50 671,10 zł (fundusz sołecki 10 787,10 zł).

4. Zrealizowano zadanie pn.: „Utworzenie żłobka w Brzezówce w ramach projektu Maluch – edycja 2015.”, w tym:

- zrealizowano adaptacje części budynku Domu Ludowego w Brzezówce za kwotę
248 532,49 zł;

wybudowano plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią za kwotę 120 388,69 zł;

- wybudowano budynek gospodarczy za kwotę 67 719,37 zł;

- urządzono i wyposażono żłobek m.in. kuchnię, umeblowano oraz zakupiono zabawki za kwotę 57 958,52 zł.

Dofinansowanie do tej inwestycji w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH – edycja 2015  w wysokości 398 532,08 zł.

5. Wykonano „Remont istniejącego ujęcia wody wraz z zagospodarowaniem terenu etap III.” W sołectwie Nieborów. Wartość inwestycji 20 407,40 zł, dofinansowanie z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 10 000,00 zł.

6. Wykonano Budowę obiektu małej architektury – placu zabaw na działce nr 2595 w Hyżnem sołectwo Nieborów. Wartość inwestycji 42 740,00 złdofinansowanie  w wysokości  24 728,33 zł  z  PROW na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

7. Przyznano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia NMP w Hyżnem w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania „Odnowienie polichromii ściennej oraz ław kolatorskich w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Hyżnem”.

8. Dokonano zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Zmiana nr 1/2015 Studium: obejmowała wprowadzenie  obszaru Natura 2000 „Nad Husowem” PLH 180025 i zmianę granic Hyżneńsko-Gwoźnickiego Obszuaru Chronionego Krajobrazu jak również zmianę obszaru oznaczonego symbolem NO oraz częściowo RZ z przeznaczeniem tego terenu na budowę boiska sportowego. Zmiana nr 2/2015 Studium: obejmowała ujawnienie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Hyżne złoża łupków bentonitowych ”Dylągówka – Zapady”. Koszt 31 518,32 zł.

9. Przeprowadzono akcję zbierania i utylizacji azbestu. Zebrano łącznie 40 ton  725  kg eternitu – koszt zadania: 12 887,02 zł (dofinansowanie w wysokości 85% ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW i 15 % z budżetu gminy).

Informacja drogi:

1. „Remont drogi w m. Brzezówka (poszerzenie k/Domu Ludowego)” za kwotę 25 843,24 zł (powierzchnia poszerzenia  470,25 m2).

2. „Przebudowa drogi „Na Ziarno” w m. Brzezówka” za kwotę 79 178,05 zł. (długość drogi 400 mb).

3. „Remont drogi w kierunku „Kazanicy” w sołectwie Brzezówka za kwotę 19 800,00 zł. ( ok. 1050 mb utwardzenia i 300 mb rowów).

4. „Przebudowa mostku na cieku wodnym w sołectwie Brzezówka- umocnienie skarp przy drodze gminnej” za kwotę 15 000,00 zł.

5. „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Zaprzylasek w m. Dylągówka” – kwota zadania 71 922,29 zł.

6. „Remont drogi w kierunku „Przykopy” w sołectwie Dylągówka” za kwotę 25 214,08 zł długość drogi 150 mb.

7. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 2445/1, 2440/2 w miejscowości Dylągówka w km 0+000 – 0+470” (długość drogi 470 mb) za kwotę 135 936,77 zł  (dotacja z budżetu państwa w ramach środków popowodziowych 84 305,00 zł).

8. „Utwardzenie placu za budynkiem „na Krzyżówce” w m. Dylągówka” (dokumentacja) – za kwotę 19 311,00 zł.

9. Budowa alejki łączącej drogę gminną z cmentarzem w m. Dylągówka za kwotę 24 325,41 zł.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1421R Błażowa-Dylągówka w miejscowości Błażowa, Piątkowa, Hyżne w km 0+810 do 5-980 za łączną kwotę 1 257 665,17 zł (Na terenie Gminy Hyżne wykonano ok 1,280 km) – inwestycja w całości realizowana przez Starostwo Powiatowe.

11. „Przebudowa drogi w kierunku „Pastwiska” w sołectwie Grzegorzówka” długość wykonanej drogi 750 mb za kwotę 119 851,32 zł. (w tym: fundusz sołecki 19 322,65 zł, dofinansowanie z Lasów Państwowych 40 000,00 zł, dotacja Województwa Podkarpackiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (FOGR) 53 000,00 zł).

12. „Przebudowa drogi gminnej nr 10 8454 R relacji Brzezówka – Hyżne – Dylągówka w km 0+000 – 0+745” za kwotę 131 692,60 zł. (dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „Schetynówka” w wysokości 65 588,00 zł).

13. „Przebudowa drogi w kierunku Błędowej” za kwotę 49 796,85 zł.

14. „Przebudowa drogi na Skotnik” w sołectwie Hyżne (długość drogi 270mb) za kwotę 35 414,07 zł (w tym fundusz sołecki 9 989,53 zł).

15. „Przebudowa drogi k/GOK” w sołectwie Hyżne za kwotę 31 206,33 zł  (długość drogi 90 mb).

16. „Przebudowa drogi w kierunku Malarzówki” w sołectwie Hyżne za kwotę 83 719,46 zł (długość drogi 280mb).

17. „Budowa chodnika z miejscami postojowymi przy drodze w m. Hyżne od Gimnazjum do drogi wojewódzkiej” za kwotę 329 537,23 zł (chodnik na długości 230 mb oraz kładka nad Tatyną).

18. „Poszerzenie drogi k/szkoły” – miejsca parkingowe  za kwotę 79 995,47 zł (powierzchnia 827 m2 wraz z obramowaniem z krawężnika).

19. „Przebudowa drogi w Moszczanki” za kwotę 99 998,64 zł (długość drogi 680 mb).

20. „Przebudowa nawierzchni drogi Koryciska” za kwotę 40 277,32 zł (długość drogi 105mb).

21. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 2650/2, 2646 w miejscowości Hyżne w km 0+000 – 0+720” długość drogi 720  mb za kwotę 94 947,73 zł (dotacja z budżetu państwa w ramach środków popowodziowych 75 920,00 zł).

 

22. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w m. Hyżne – łączna długość wykonanego chodnika 980 mb – za ogólną kwotę 594 973,57 zł (środki z budżetu gminy 399 846,68 zł) – zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

23. Budowa oświetlenia drogi nr 1423 w sołectwie Nieborów za kwotę 63 506,72 zł.

24.  „Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1423R II etap w sołectwie Nieborów (dokumentacja)” za kwotę 10 000,00 zł.

25. „Przebudowa drogi na Młyn” w sołectwie Szklary (długość drogi 160 mb) za kwotę 45 462,77 zł (w tym fundusz sołecki 25 424,54 zł).

26. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1425R – budowa chodnika w km 1+280 do 1+670 w miejscowości Szklary oraz wykonanie rowy krytego – 36,5 mb za kwotę 185 196,80 zł - inwestycja w całości realizowana przez Starostwo Powiatowe.

27. „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 551/1 w miejscowości Wólka Hyżneńska w km 0+000 – 0+330” za kwotę 85 027,22 zł (dotacja z budżetu państwa w ramach środków popowodziowych 65 695,00 zł).

28. „Przebudowa drogi na Chruszcza” w sołectwie Wólka Hyżneńska za kwotę 24 589,84 zł (fundusz sołecki 23 771,95 zł).

29. Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy alejek na cmentarzu przy parafii Grzegorzówka – Wólka p.w. Matki Bożej Bolesnej w kwocie 15 000,00 zł.

30. Wykonano dwie sztuki Witaczy za kwotę 11 650,00 zł.

31. Zostały wykonane remonty bieżące dróg gminnych – utrwalenia powierzchniowe za kwotę 81 357,12 zł (Sołectwo Hyżne, Dylągówka, Szklary, Wólka Hyżneńska, Grzegorzówka.).