Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Hyżne

Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Hyżne w 2016 r.

 1. Wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi na Wyrąb w kierunku „na Żabnik” w m. Wólka Hyżneńska” za kwotę  31 566,20 zł.
 2. Wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi w kierunku „Janika” w sołectwie Hyżne” za kwotę 50 680,49 zł.
 3. Wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi „w Doły” w sołectwie Szklary” za kwotę 57 613,68 zł.
 4. Wykonano zadanie pn. Przebudowa łącznika od drogi gminnej do wojewódzkiej” koło Gimnazjum w Hyżnem za kwotę 100 952,13 zł, dodatkowo w ramach zadania wykonano „drogę na Młyn i na skup żywca” za kwotę 40 968,13 zł.


 5. Wykonano przebudowę „drogi na Wróbla” w Hyżnem za kwotę 31 491,08 zł.
 6. Wybudowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie na działkach nr 313 i 314/1 w sołectwie Dylągówka za kwotę 27 803,54 zł.
 7. Wykonano przebudowę „drogi na Olecha” za kwotę 30 959,10 zł.
 8. Wykonano przebudowę „drogi na Walasa” w Wólce Hyżneńskiej za kwotę 31 933,78zł.
 9. Wykonano remont drogi dojazdowej do ośrodka zdrowia w Dylągówce za kwotę: 14 913,75 zł.
 10. Wykonano remont łącznika od drogi woj. do „Starej drogi” z przedłużeniem „na Skotnik” za kwotę 24 247,45 zł.
 11. Wykonano remont zatok autobusowych w Nowej Wsi i w Grzegorzówce za kwotę:
  23 436,56 zł.
 12. Podpisano umowe z projektantem na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika wraz z  kładką od Kościoła do „starej drogi” w m. Hyżnem za kwotę 20 000,00 zł planowany termin realizacji do 30.04.2017 r.
 13. Zrealizowano budowę oświetlenia przy drodze woj. nr 877 „Bazary” za kwotę
  68 812,35 zł.
 14. Wykonano warstwę asfaltową wokół domu ludowego w Grzegorzówce za kwotę
  4 000 zł.
 15. Wykonano przebudowę drogi dz. ewid. 2646 w m Hyżne w km 0+720-0+920 (Husówka) za kwotę 51 240,47 zł wkład własny 11 240 ,47 (40  tys. dofinansowanie ze środków powodziowych). 16. Przebudowano drogę dz. ewid. 2646, 2650/2 w m Hyżne w km 0+380-0+720 (FOGR) za kwotę 53 617,77 zł (43 348,60 zł dofinansowanie).
 17. Zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w obrębie Wólka Hyżneńska (FOGR) w km 0+000-0+175 za kwotę: 30 668,82 zł (24 535,05 zł dofinansowanie).
 18. Przebudowano drogę „na Majerowskie” w m. Wólka Hyżneńska w km 0+175-0+300 za kwotę 25 783,88 zł.
 19. Wykonano remont drogi dojazdowej do domu strażaka w Nieborowie za kwotę 6 995,35 zł.
 20. Przebudowano drogę obok GOPS w m. Hyżne 21 542,88 zł.
 21. Wykonano oznakowanie miejscowości oraz nr domów na terenie Gminy Hyżne za kwotę  39 999,60 zł.
 22. Przebudowano drogę „na Smolińskiego” m. Hyżne za kwotę 23 764, 23 zł. 23. Przebudowano drogi „na Gliwe” w m. Dylągówka za kwotę 11 992,50 zł.
 24. Wykonano warstwę odsączającą na drodze „w Kazanicę” za kwotę 20 000,00 zł.
 25. Przebudowano drogę „w Kazanicę” (na Karasia) za kwotę 109 950,00 zł.


 26. Opracowano ocenę stanu technicznego mostu w Wólce Hyżneńskiej za kwotę
  2 460,00 zł.
 27. Dofinansowano budowę chodnika w m. Szkary 140 000,00 zł (182mb).
 28. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik- Leżajsk- Łańcut-Szklary w km 65++049,70-65+209 w m. Dylągówka wartość zadania 157 496,33zł udział środków Gminy Hyżne 56 000,00 zł.
 29. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka w km 18+438-18+784 str. lewa w m. Hyżne, wartość zadania 306 252,61zł udział środków Gminy Hyżne 150 000,00 zł.

    30.  „Budowa wodociągu gminnego w m. Grzegorzówka – etap VII – podetap do przysiółka Kanada” – wykonawcą zadania był ZUKIR „GOSIR”. Długość wodociągu ok. 1543,25 m. Kwota faktury 99 999,70 zł. Wykonywano sieć wraz z 11 przyłączami.
 31. „Budowa wodociągu gminnego w m. Grzegorzówka – etap VII – przez wieś – wykonawcą zadania był ZUKIR „GOSIR”. Długość wodociągu ok. 2333,6 m. Kwota faktury 186 546,65 zł. Wykonywano sieć wraz z 17 przyłączami.
 32. „Budowa wodociągu w m. Szklary – odcinek od Skupu Mleka do Szkoły Podstawowej” – lewa strona – wykonawcą zadania była firma PROWEKO z Lisiej Góry. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Kwota 88 633,06 zł.
 33. „Budowa ujęcia wody wraz z rurociągami tłocznymi – w ramach zadania wykonano obudowę studni wierconej S – III w Szklarach wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączem energetycznym oraz przyłączem wodociągowym od studni S – III do Stacji Uzdatniania Wody w Dylągówce. Kwota inwestycji to 268 255,32 zł.
 34. „Budowa ujęć wód podziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Szklary – budowa studni S – 4 – w ramach tego zadania wykonano odwiert studni głębinowej. Kwota inwestycji 45 724,80 zł.
 35. „Budowa ujęć wód podziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Szklary – budowa studni S – 5 – w ramach tego zadania wykonano odwiert studni głębinowej. Wykonano również dokumentację hydrogeologiczną dokumentującą zasoby eksploatacyjne ujęcia na poziomie Q = 8,0 m3/h. (studnia na górce). Kwota inwestycji 43 665,00 zł.
 36. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka, Hyżne – etap IV – odc. od Szkoły Podst. do Borku” - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, kwota inwestycji 77 859,00 zł.
 37. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka, Hyżne – etap IV – odc. Mały Dół – Brzezówka”  - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, kwota inwestycji 75 030,00 zł.  
 38. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – Nieborów – etap VI” – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, kwota inwestycji 58 500,00 zł.
 39. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne Nowa Wieś” – wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową kanalizacji sanitarnej, kwota inwestycji 49 000,00 zł.
 40. „Wymiana pokrycia na części dachu i konserwacja pozostałego na budynku „krzyżówka” w Dylągówce” za kwotę 22 469,82 zł.
 41. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy dotyczący wykonania zadania: „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce” za kwotę 35 000,00 zł.
 42. Wykonano roboty budowlanych dotyczące „Przebudowy i remontu ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Brzezówce” za kwotę 19 783,00 zł.
 43. Wykonano zadanie pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Nieborów”. Wartość inwestycji 24 862,50 zł.
 44. Opracowano projekt oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania pn.: „Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy wraz z przebudową części budynku” za kwotę 18 450,00 zł.
 45. Zrealizowano zadanie pn.: „Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej i budowa centralnego ogrzewania w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w budynku Klubu Strażaka w sołectwie Nieborów” za kwotę 14 950,13 zł.
 46. Zrealizowano zadanie pn.: „Remont pomieszczeń w świetlicy profilaktyczno- wychowawczej w Grzegorzówce” za kwotę 7 998,68 zł.
 47. Zrealizowano zadanie pn.: „Wymiana drzwi w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Nieborowie” za kwotę 1 995,50 zł.
 48. Przeprowadzono akcję zbierania i utylizacji azbestu. Zebrano łącznie 54 tony 610 kg eternitu z 25 gospodarstw domowych na terenie Gminy Hyżne. Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 17.044,87 zł, w tym: – dofinansowanie z NFOŚiGW  i WFOŚiGW – 12.044,16 zł, – z budżetu Gminy Hyżne – 5 000,71 zł.
 49. Zostały na podstawie decyzji przekazane na własność Gminy 19 działek o łącznej pow. 0,1077 ha wydzielone pod drogę publiczną tzw. „stara droga: od gimnazjum w kierunku „Wielkiego Dołu”
 50. Została zakupiona działka nr 3088/9 o pow. 0,1962ha położona w m. Hyżne za kwotę 84 366,00 zł + opłata za akt notarialny i opłaty wieczystoksięgowe, co łącznie dało 86 113,25 zł
 51. W drodze komunalizacji nabyto 4 działki z władania na własność do drogi „Na Wygon”
 52. Wykonano podział geodezyjny na poszerzenie drogi „Na Wygon” w sołectwie Nieborów oraz nabyto nieodpłatnie na własność 81 działek w drodze decyzji administracyjnej.
 53. W drodze komunalizacji nabyto połowę udziału do 9 działek w Hyżnem, dla których planuje się zniesienie współwłasności.
 54. Wykonany został podział geodezyjny na wydzielenie odrębnej drogi dojazdowej od drogi powiatowej do budynku mienia gminy – Klubu Strażaka i mieszkańców oraz sporządzono darowiznę w formie aktu notarialnego.
 55. Sporządzono podział geodezyjny oraz akt notarialny w sprawie przyjęcia darowizny działki nr 164/1 na rzecz gminy celem poszerzenia działki Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce.
 56. Wykonany został podział geodezyjny 6 działek w Hyżnem oraz spisano akt notarialny w sprawie przyjęcia darowizny na wykonanie drogi dojazdowej.
 57. Sprzedano działkę nr 1000 położoną w Dylągówce za kwotę 4037,47 zł.
 58. Sprzedano działkę nr 2026 położoną w Szklarach za kwotę 18400,00 zł.
 59. Sprzedano działkę nr 962/2 położoną w Dylągówce za kwotę 15150,00 zł.
 60. Sprzedano 3 działki nr 3161/3, 3161/4, 3161/5 położone w Hyżnem za kwotę 59261,40 zł.
 61. Sprzedano działkę nr 2799/1 zabudowana budynkiem dawnego młynu na rzecz współużytkowników wieczystych.
 62. Została zawarta umowa najmu na okres trzech lat lokalu w budynku OSP Szklary za kwotę 540zł/mies.
 63. Została zawarta umowa najmu na okres trzech lat części budynku w Hyżnem nr 624 (dawne PINI POLONIA) za kwotę 370zł/mies.
 64. Przyznano dotację w wysokości 11 000,00 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Narodzenia NMP w Hyżnem na konserwację cokołu kamiennego kościoła parafialnego w Hyżnem.
 65. Zakupiono fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Hyżne z napędem 4×4, marki Mercedes-Benz typu Atego. Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł:  789 906,00 zł ( w tym dotacje z: WFOŚiGW 100 000,00 zł, KSRG 200 000,00 zł, MSWiA 100 000,00 zł).