Dotacje z Budżetu Państwa

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rządowe wsparcie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z  dnia 26.10.2020 r. Gmina Hyżne otrzymała wsparcie na odbudowę zniszczonej infrastruktury w wyniku tegorocznej powodzi, która miała miejsce w miesiącu czerwcu.  

Z uwagi na fakt, że otrzymana pomoc musiała zostać wykorzystana do końca 2020 r. roku, łącznie z  realizacją zadania, do dofinansowania zgłoszono zadania na które Gmina otrzymała stosowne zezwolenia na ich realizację oraz ich zakres dawał gwarancję wykonania w tak krótkim terminie.

Gmina Hyżne otrzymała dotację z Budżetu Państwa w wysokości 152 tys. zł.

W ramach planowanych zadań przewidziano przebudowę łącznie 0,5 km dróg, uszkodzonych w wyniku czerwcowej powodzi w miejscowości Dylągówka.

Serdecznie dziękuję za  otrzymane wsparcie i jednocześnie mam nadzieję, że w roku 2021 również otrzymamy wsparcie finansowe, które umożliwi Gminie Hyżne kompleksową odbudowę zniszczonej infrastruktury.

 •  „Przebudowa drogi na Jeziorskich dz. nr ewid. 2403 w  km 0+100 – 0+200 w m. Dylągówka”

  W ramach robót budowlanych wykonano:

  • Rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych;
  • Prace ziemne – wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne;
  • Wykonanie warstwy odcinającej;
  • Wykonanie podbudowy dolnej;
  • Wykonanie podbudowy górnej;
  • Montaż krawężnika betonowego na ławie;
  • Wykonanie podsypki cem-piask;
  • Montaż nawierzchni jezdnej z płyt betonowych wielootworowych wraz z zasypką kruszywa;
  • Ułożenie płytko-ścieków i ścieków skarpowych.

  Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 63 266,28 zł w tym:

  - dotacja: 48 000,00 złotych;

  - udział własny Gminy: 15 266,28 złotych.

  Prace trwały od 03.12.2020 r., odbioru robót i oddania do użytkowania dokonano w dniu 29.12.2020 r.

  Wykonawcą prac była firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe Stanisław Szubart, Husów 418, 37-121 Husów.

 •  „Przebudowa drogi na Zapady, dz. nr ewid. 2431/1, 2433/1 w  km 0+030 – 0+430 w m. Dylągówka”

  W ramach robót budowlanych wykonano:

  • Stabilizację istniejącej nawierzchni z kruszywa cementem;
  • Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego;
  • Montaż krawężnika betonowego na ławie:
  • Wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej;
  • Wykonanie nawierzchni ścieralnej  bitumicznej;
  • Wzmocnienie poboczy kruszywem.

  Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 132 421,80 zł w tym:

  - dotacja: 104 000,00 złotych;

  - udział własny Gminy: 128 421,80 złotych.

  Prace trwały od 03.12.2020 r., odbioru robót i oddania do użytkowania dokonano 12.2020 r.

  Wykonawcą prac była firma: Bieżące Utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak, Ruszelczyce 107 a, 37-755 Krzywcza.