Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Na wstępie kilka słów o programie……

Ustawą z 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych  (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. 

Źródła finansowania

Źródła finansowania Funduszu Dróg Samorządowych to wpłaty pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotacje z budżetu państwa (w tym z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa. Ponadto Fundusz może zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, a także dobrowolnych wpłat na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa. Środki przekazywane przez Ministra Obrony Narodowej będą w pierwszej kolejności przeznaczane na realizacje inwestycji na drogach istotnych dla obronności Państwa. Tak duże wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe dzięki solidarnemu finansowaniu Funduszu zarówno przez budżet państwa, jak i państwowe osoby prawne i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. W ten sposób powstało narzędzie o niespotykanej dotychczas skali, pozwalające szczególnie na pomoc mniej zamożnym samorządom w rozwoju ich infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obszary wsparcia

Środki Funduszu Dróg Samorządowych przekazywane są na:

- dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;

- dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;

- finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Fundusz Dróg Samorządowych rok 2019

„Przebudowa drogi gminnej nr 108454 R w km 2+620 – 3+430 wraz z przepustami, oraz drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 3103, 1793, 3093 w km 0+000 – 0+187 wraz z budową chodnika i kładką dla pieszych w miejscowości Hyżne”

Łączny koszt wykonanych prac oraz nadzór inwestorski wyniósł łącznie 1 267 163,52 zł, pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 013 730,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Hyżne wniósł 253 433,52 zł.

            W ramach wykonanych robót zmodernizowano łącznie 997,0 mb dróg oraz wybudowano chodnik dla pieszych na odcinku ok. 190 mb wraz z kładką dla pieszych od drogi wojewódzkiej do tzw. „starej drogi”, który znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Inwestycja objęła ponadto wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m wraz z utwardzonymi poboczami kruszywem, przebudowy istniejących zjazdów, umocnienie istniejących rowów elementami betonowymi (korytka, ażury), montaż barier oraz odcinkowe umocnienie koryta Tatyny w obrębie istniejącego mostu. 

Prace trwały od 18.12.2019 r. do 27.08.2020 r., odbioru prac i oddania do użytkowania dokonano w dniu 22.09.2020 r.

Wykonawcą prac była firma: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy JAR S.C. Jan Synoś, Ryszard Rząsa, Kielnarowa 20, 36 – 020 Tyczyn.