Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w  Gminie Hyżne realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie uchwalony Uchwałą Nr XLVII/332/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 15 listopada 2018 r.

Aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z póź.zm ).

W oparciu o literaturę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy domowej można wyróżnić rodzaje przemocy:

  • Przemoc fizyczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawianie życia ofiary. Przykładem może być: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, szczypanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, rzucanie w kogoś przedmiotami, parzenie, nieudzielanie koniecznej pomocy i itp.
  • Przemoc psychiczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w ofierze strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. W odróżnieniu do przemocy fizycznej nie pozostawia ona widocznych śladów, w związku, z czym jest trudna do udowodnienia. Zdaniem ofiar tej formy przemocy jest ona jednak bardziej niszcząca niż znęcanie fizyczne, gdyż powoduje utratę poczucia własnej wartości i godności. Przykładem może być: wyśmiewanie poglądów, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, wmawianie choroby psychicznej, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb i itp.
  • Przemoc seksualna, czyli każde zachowanie mające na celu zmuszenie ofiary do podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie jej seksualności. Przykładem może być : obmacywanie, wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości a także gwałt, (który wbrew powszechnym opiniom występuje również w małżeństwie) i itp.
  • Przemoc ekonomiczna, czyli każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. Przykładem może być: - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, nie zaspakajanie materialnych potrzeb rodziny jak również nie łożenie na utrzymanie domu i rodziny.
  • Zaniedbanie polegające na niezaspokajaniu podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych, obojętności emocjonalnej, braku opieki medycznej, niedożywieniu. Ta forma przemocy często jest skierowana do osób starszych czy niepełnosprawnych.

JAK ZGŁOSIĆ PRZEMOC, JAK UZYSKAĆ POMOC

W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub Prokuraturę. Tylko szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie i Twoim bliskim ochronę, wszczęcie odpowiednich procedur oraz zabezpieczenie dowodów zdarzenia.

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, możesz zgłosić ten fakt do :

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem-17-22-95-003

2. Komisariatu Policji w Tyczynie - 17-858-33-97

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Hyżne- 17-23-045-67

4. Niebieska Linia- 801-120-002

PRZYDATNE LINKI:

Niebieska Linia www.niebieskalinia.pl

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/ogolne/akty-prawne-z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/obowiazujace-akty-prawne/

POLICJA 997

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

TELEFON ALARMOWY 112