Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Hyżne

Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Hyżne w 2017 r.

 1. Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi woj. 877 w m. Dylągówka. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania w wysokości 70 000,00 zł, Całkowity koszt zadania 178 000,00 zł.
 2. Przebudowa drogi woj. Nr 835 Naklik- Szklary polegająca na budowie chodnika strona prawa w m. Szklary. Całość zadania realizowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego 100 000,00 zł.

 3. Montaż barier drogowych na odcinku 120 mb na drodze Za Przylasek w m. Dylągówka- koszt zadania 17 500,00 zł.
 4. Przebudowa drogi na Wyrąb w kierunku drogi na Żabnik w m. Wólka H. 48 000,00 zł - wykonano nawierzchnie z asfaltu na długości 245 mb.
 5. Przebudowa drogi na Leśniczówkę w m. Szklary za kwotę 39 895,38 zł - wykonano nawierzchnie z asfaltu na długości 340 mb.
 6. Przebudowa drogi na Rajzra w sołectwie Hyżne 62 379,00 zł - wykonano nawierzchnię z asfaltu na długości  300 mb.
 7. Modernizacja drogi na Tadlów w sołectwie Dylągówka 90 145,00 zł - wykonano nawierzchnię z asfaltu na długości 230 mb oraz nawierzchnię z płyt ażurowych na długości 60mb.

 8. Przebudowa drogi w Średnim Polu w m. Hyżne 64 000,00 zł - wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych na długości 250 mb.
 9. Przebudowa drogi na „Ziarno” w sołectwie Brzezówka z funduszu sołeckiego 20 545,00 zł - ułożono podbudowę na długości 300 mb (szer. 4,0), wyprofilowano 560 mb drogi, w kolejnym etapie wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku 560 mb za kwotę 108 000,00 zł (dofinansowanie z FOGR 37 tys zł)
 10. Przebudowa drogi w kierunku „Pastwiska” w sołectwie Grzegorzówka – wykonano rowy na długości 1500 mb oraz ułożono podbudowę na długości 300 mb Wybrano firmę do wykonywania robót ziemnych, fundusz sołecki 28 000,00 zł oraz środki bieżące 7 000,00 zł.
 11. Modernizacja drogi na Kolanówkę 78 892,00 zł – wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową na długości 340mb.
 12. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 10 8454 R w m. Hyżne 30 000,00 zł.
 13. Budowa oświetlenia przy drodze pow. nr 1423 R w m. Hyżne soł. Nieborów 71 500,00 zł.

 14. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej oraz drodze pow. w m. Wólka H. – 76 000,00 zł.
 15. Przebudowa drogi od Wygonu w Kierunku Błażowej soł. Nieborów za kwotę 53 000,00 zł.
 16. Przebudowa drogi w Zapady soł. Hyżne- wykonano warstwę podbudowy za kwotę 14 000,00 zł.
 17. Przebudowa drogi k/Walasa w soł. Wólka Hyżneńska- wykonano rowy oraz warstwę podbudowy na długości 315 mb za kwotę 20 000,00 zł.
 18. Wymiana dwóch okien w budynku Klubu Strażaka w Nieborowie w ramach zadania pn.: „Remont i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeby świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w sołectwie Nieborów” za kwotę 1 999,98 zł.
 19. „Wykonanie placu z kostki brukowej przy budynku Klubu Strażaka w sołectwie Nieborów” za kwotę 4 000,00 zł.
 20. „Wykonanie instalacji gazowej w budynku DN w Dylągówce” za kwotę 26 100,90 zł.
 21. Otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-2020 pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Hyżne”. Wartość projektu  1 731 312,82 zł. Dofinasowanie  998 478,74 zł. W ramach tego zrealizowano zadania:
 • „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej nr 628 w Hyżnem” za kwotę 493 000,00 zł.

 • „Termomodernizacja budynku OSP w Hyżnem” za kwotę 599 502,00 zł.

 • „Termomodernizacja budynku OSP w Szklarach” za kwotę 540 000,00 zł.

 1. Opracowano dokumentacje projektową w ramach zadania „Budowa stadionu gminnego w miejscowości Hyżne (dokumentacja)” za kwotę 29 827,50 zł.
 2. „Remont i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb świetlicy profilaktyczno - wychowawczej w Grzegorzówce” na kwotę 8 950,00 zł.
 3. Wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjnej w budynku UG za kwotę 7 999,99 zł.

 4. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczy dotyczący wykonania zadania: „Adaptacja budynku nr 225 w Hyżnem na dzienny dom Senior-Wigor” za kwotę 43 050,00 zł.
 5. Wykonano remont ogrodzenia w ramach zadania pn.: „Remont ogrodzenia i trybun na boisku sportowym w Dylągówce” za kwotę 3 999,96 zł.
 6. Zakup ciągnika marki Kubota BX2350 z kabiną, pługiem hydraulicznym i posypywarką do odśnieżania chodników za kwotę  72 086,70 zł brutto dla Zakładu Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem.
 7. Zakup samochodu dostawczego do 3,5t marki IVECO Daily 35C13 rok prod. 2012 za kwotę 82 656,00 zł brutto  dla Zakładu Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem.
 8. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie: „Budowa studni S-4 i S-5 w m. Szklary” –, kwota 45 510,00 zł.
 9. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dylągówce” -, kwota 63 960,00 zł.
 10. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” - kwota 67 650,00 zł.
 11. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka” – o długości 1161 m, za kwotę 135 548,60 zł.
 12. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach” – o długości 395 m, podłączono 15 budynków, za kwotę 49 985,77 zł.
 13. „Rozbudowa wodociągu w poszczególnych miejscowościach” –o długości 1279 m, podłączono 20 budynków, za kwotę 99 967,90 zł.
 14. Gmina otrzymała dofinasowanie do inwestycji pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie ”Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne. Budowa wodociągu w m. Szklary - odcinek od Skupu Mleka do Szkoły Podstawowej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne- etap VI A i B”. Dofinansowanie 63,63%. Koszty ogólne 3 691 753,20 zł, VAT do odliczenia 716 934,70 zł, dofinasowanie 1 892 876,00 zł. Wkład własny: 1 081 942,47 zł.
 15. Złożono wniosek pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne” z programu RPO WP na lata 2014-2020. Dofinansowanie 85%. Wartość projektu: 10 881 215,29 zł, dofinansowanie: 7 157 830,76 zł, wkład własny: 3 723 384,53 zł.
 16. Otrzymano dofinasowanie do inwestycji - CZYSTA ENERGIA działania 3.1. Rozwój OZE ,,projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020”, pn.: „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin. Wydatki ogółem 5 577 247,92 zł. Wydatki kwalifikowane 5 089 411,32 zł. Dofinasowanie  4 275 105,50 zł. Planowane wpłaty mieszkańców 699 892,70 zł.
 17. Otrzymano dofinasowanie od Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwo Rozwoju pod nazwą  „Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017-2023”. Ogólna wartość projektu  28 862,02 zł. Dofinasowanie  25 975,82 zł. Wkład własny 10 % 2 886,20 zł.
 18. Otrzymano Dotację z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH plus 2017”. Dotacja ze środków budżetu państwa 25 200,00 zł.
 19. W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 zrealizowano zadanie pod nazwą  „Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Strażaka w Wólce Hyżneńskiej” za kwotę 20 500,00 zł dofinasowanie 10 000,00 zł.
 20. W trakcie realizacji umowa dofinasowana  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego  pod nazwą „Współpraca placówki doskonalenia nauczycieli z gminą Hyżne w zakresie wzrostu jakości kształcenia w wybranych szkołach”. Wartość projektu 507 741,00 zł.
 21. Nabyto w drodze komunalizacji działki:
 • położone w Nieborowie nr 2509/2 i 2509/7;
 • działki zajęte pod drogę (dawna droga powiatowa) położona w Hyżnem nr 3164/12;
 • działka zajęta pod drogę położona w Hyżnem nr 1377/3;
 • działka zajęta pod drogę (Węgierka) położona w Hyżnem nr 408/4 i 427/1;
 • działka zajęta pod drogę położona w Grzegorzówce nr 691/4, 692/2, 711/2, 752/2;
 • działki zajęte pod drogi położona w Grzegorzówce nr 108/2;
 • działka budowlana z przeznaczeniem do sprzedaży położona w Szklarach nr 2120/5;
 • działka zajęta pod drogę położona w Dylągówce nr 328/1, 1856/1, 1881/1, 1583/1;
 • działki zajęte pod drogę.
 1. Sprzedano działkę nr 1216 położoną w Dylągówce (stara szkoła Bazary) za kwotę 6 6198,00 zł.
 2. Wykonano ustalenie granic dla działki nr 2422/1 (działka zajęta pod drogę) z działką 2215/2 położone w miejscowości Dylągówka
 3. Wykonano podział geodezyjny na poszerzenie drogi nr 1473 położonej w Hyżnem.
 4. Podpisano umowę dzierżawy na nieruchomość 278/8 położoną w Brzezówce na okres 10 lat - czynsz roczny 200,00 zł.
 5. Podpisano umowę użyczenia budynku nr 104 – Ośrodek Zdrowia w Hyżnem na okres 10 lat z ZOL w Rzeszowie.
 6. Podpisano umowę użyczenia budynku nr 791 – Klub Strażaka w Nieborowie na czas nieokreślony 10 lat z GOK w Hyżnem.
 7. Użyczono nieruchomość gruntową – boisko sportowe na czas określony dla Klubu Sportowego Polonia Hyżne i Klubu Sportowego HALO Hyżne.
 8. Uzyskano zgodę w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Gminy Hyżne nieruchomości nr 624/1 i 624/2 położne w Szklarach należące do Powiatu Przeworskiego.
 9. Przedłożono dokumentacje geodezyjno-prawna na komunalizacje od Skarbu Państwa działek nr 3103 i 3093 położone w miejscowości Hyżne (łącznik drogi od kościoła do starej drogi).
 10. Przedłożono dokumentacje na nieodpłatne przejęcie działek nr 1041/1, 990/1 i 989/1 położone w Szklarach, zajętych pod drogę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 11. Ujawniono prawa własności w księgach wieczystych na rzecz Gminy Hyżne, drogi gminnej tj. - droga w Nieborowie „Na Wygon”.