Rada Gminy Hyżne - VIII kadencja

SKŁAD RADY GMINY W HYŻNEM:

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

 • Bogusław Kotarba 
  e-mail: boguslaw.kotarba@hyzne.pl 
  Dyżury w UG Hyżne, pokój nr 10
  Piątek - 8:30 - 9:30

  Zaleca się wcześniejsze uzgodnienie spotkania poprzez pocztę elektroniczną lub w Biurze Rady.
  Tel.  17 2304567
  E-mail: rada@hyzne.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Hyżne

Radni

 • Bator Jan
 • Bator Stanisław
 • Jaworski Henryk
 • Kołodziej Edward
 • Kruła Iwona
 • Leśniak Dionizy
 • Majchrowska Anna
 • Mazurkiewicz Alicja
 • Pelc Jan
 • Piękoś Karol
 • Stanowski Łukasz
 • Ślemp Leszek
 • Ziarno Jarosław


W Gminie organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy. Jej kadencja trwa 5 lat. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i jej organów określa Regulamin Rady Gminy.

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy (art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) np.:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • stanowienie o kierunkach działania i ustalanie wynagrodzenia wójta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powołanie i odwołanie skarbnika gminy i sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 • uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalenie programów gospodarczych, studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną, której zasady i tryb działania określa statut gminy.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesje raz na 3 miesiące oraz wg potrzeb. Obrady sesji są jawne.