Wykaz spraw

UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

    * Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej 

    * Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. nr 112, poz. 1198)

    * Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy

    * Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

    * Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

    * Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. nr 112, poz. 1198.

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność:

    * ochrona danych osobowych
    * prawo do prywatności
    * tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna.

Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni (art. 16, ust. 2, pkt 1).

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619)

udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

    *  wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Hyżnem,
    * udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w UG,
    * udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.)

Dostęp do informacji publicznej następuje także w drodze wstępu na posiedzenia Rady Gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej i biuletynie informacji publicznej UG w Hyżnem.

Deklaracje od osób prawnych