Łowiectwo

Szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną

SZKODY ŁOWIECKIE

Za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada właściwe koło łowieckie. Na terenach pozostałych odpowiada Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Do zwierząt łownych wyrządzających szkody w uprawach i płodach rolnych, za które należy się odszkodowanie zaliczamy: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Odszkodowanie należy się nie tylko za szkody wyrządzone przez zwierzęta, ale także za szkody wyrządzone przez samo polowanie np. tratowanie upraw, zniszczone ogrodzenie, itp.

W pierwszej kolejności należy:

1. Zlokalizować działkę biorąc pod uwagę miejsce jej położenia na obszarze koła łowieckiego właściwego do wypłaty odszkodowania, lub upewnić się, czy za wypłatę odszkodowania odpowiada Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Miejsce położenia działki decyduje o właściwości miejscowej  koła łowieckiego w zakresie wypłaty odszkodowania. Dobrze, gdy znamy numery działki/działek  i potrafimy je zlokalizować na mapie.

2. Oszacować szkodę - określić rodzaj uprawy, powierzchnię całkowitą działki - w tym powierzchnię uszkodzoną.

3. Zgłosić szkodę– w terminie  3 dni od dnia jej  stwierdzenia, a  w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:

a) poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,

b) w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

 

Nazwa i adresy kół łowieckich na terenie Gminy Hyżne oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego, do którego należy zgłosić szkodę ze względu na miejsce jej  wystąpienia:

 

1. KŁ „Wilk” Husów,

Błędowa Tyczyńska 6

36-017 Błędowa Tyczyńska

Prezes – Włodzimierz Zwierzyk

Łowczy – Stefan Witowski

tel. 697 998 314

2. KŁ „Sarenka” Błażowa

ul.. Parkowa 12A

36-030 Błażowa

Prezes – Wiesław Bator

Łowczy-  Mieczysław  Paściak

tel. 695 601 757

3. KŁ „ Szarak” Błażowa,

Błażowa Dolna 257

36-030 Błażowa

Prezes – Zbigniew Ziaja

Łowczy – Janusz Mucha

tel. 600 26 54 53

4. KŁ „SARENKA” Harta

Harta 505a

36-067 Harta

Adres do korespondencji :Szklary 234a, 36-025 Dylągówka

Prezes-  Jan Ciećko

Łowczy – Franciszek Skrabalak

Zgłoszenie szkód:  Krzysztof Uryć – 692 818 079

5. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4, tel. (017) 850 66 67, (017) 747 67 12, (017) 747 63 52, (017) 860 67 18,

 

  • Mapa obwodów dostępna jest na stronie Polskiego Związku Łowieckiego, do których należy zgłaszać szkody:

http://www.pzlow.rzeszow.pl/obwody-lowieckie/

 

  • Wzór wniosku zgłoszenia szkody łowieckiej do Koła łowieckiego

http://www.lowiecki.pl/prawo/zgloszenie_szkody_w_uprawach.pdf

 

  • Wzór wniosku zgłoszenia szkody łowieckiej do Zarządu Województwa Podkarpackiego

https://bip.podkarpackie.pl/attachments/article/1367/zg%C5%82oszenie%20szkody%20-%20wniosek.doc

 

Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich.