Aktualności

Ogłoszenie - sprzedaż drzew na pniu

 

OGŁOSZENIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY (OFERTOWY)

NA SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU

 1. Gmina Hyżne ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew na pniu, na n/w działkach: 

  • na działce nr 68/1 położonej w miejscowości Hyżne (przy granicy z gminą Chmielnik) przeznacza się do wycinki 185 m3   drzew gat. buk;
  • na działce nr 350 położonej w miejscowości Dylągówka (przysiółek Przylasek) przeznacza się do wycinki 630 m3 drzew gat. jodła;
  • na działce nr 2412 położonej w miejscowości Hyżne (sołectwo Nieborów) przeznacza się do wycinki 350 m3   drzew gat. jodła;
  • na działce nr 2415 położonej w miejscowości Hyżne (sołectwo Nieborów) przeznacza się do wycinki 25 m3   drzew gat. buk;
  • na działce nr 4913 położonej w miejscowości Hyżne (przysiółek  Boska Dolina) przeznacza się do wycinki 248 m3   drzew gat. jodła.

2. Oferty należy składać na druku oferty.

3. Cena wywoławcza drzewa do sprzedaży w drodze przetargu zostaje ustalona
w kwocie:

  • jodła: 480 zł za 1 m3.
  • buk: 340 zł za 1 m

4. Wybrany Oferent ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drzewa w tym również związane uprzątnięciem terenu w obrębie wycinanych drzew (dotyczy ściętych drzew i gałęzi).

5. Oferent jest zobowiązany do uzyskania zgody na przejazd drogami w celu transportu pozyskanego materiału z właścicielami/zarządcami dróg we własnym zakresie.

6. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

7. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej, tj. na wybrane działki lub na wszystkie.

8. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o przetargu.

9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta-zakup drzewa – Gmina Hyżne”  w sekretariacie Urzędu Gminy, w terminie do dnia 25 lutego 2022 r. do godz. 14.00. Niedopuszczalna jest modyfikacja oferty po terminie określonym jako termin złożenia oferty.

10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania oferenta.

11. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena zakupu brutto za 1 m3 drzewa.

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne.

13. Termin związania z ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

14. Wyniki rozstrzygnięcia przetargu zostaną zamieszczone niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej Gminy Hyżne (www.hyzne.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

15. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie – niezwłocznie od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

16. Termin uprzątnięcia kłody drzewa – do dnia 30 listopada 2022 r.

17. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili uprzątnięcia drzewa.

18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzewa objętego sprzedażą z chwilą podpisania umowy przez strony.

19. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drzewa ponosi Kupujący,
w tym:

  • zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas uprzątnięcia drzewa;
  • wypłata odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim;
  • uprzątnięcie terenu w obrębie wycinanych drzew (w tym ściętych drzew, gałęzi).

20. Zaleca się aby oferenci przed złożeniem oferty dokonali oględzin przedmiotu sprzedaży.

21. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

22. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia.

23. Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności określone są w projekcie umowy.

24. Wszelkich wyjaśnień osobiście udziela pracownik Urzędu Gminy Hyżne w siedzibie Urzędu, pok. Nr 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – do 15.30  lub telefonicznie pod nr tel. 886 357 020.