Rejestry, ewidencje

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

1. Stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych (II piętro)

    * rejestr korespondencji
    * rejestr podań
    * rejestr faktur i rachunków
    * książka kontroli
    * rejestr pracowników zatrudnionych i zwolnionych
    * rejestr opłat skarbowych
    * rejestr skarg i wniosków

nie udostępniane, prowadzone na potrzeby Urzędu

2. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i Wójta oraz działalności gospodarczej (II piętro, pokój nr 10)

    * rejestr uchwał Rady Gminy
    * rejestr zarządzeń Wójta Gminy
    * rejestr prawa miejscowego
    * rejestr radnych
    * wykaz rad sołeckich
    * rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
    * rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
    * ewidencja innego obiektu świadczącego usługi hotelarskie
    * ewidencja pół biwakowych

udostępniane na wniosek

3. Stanowisko ds. obywatelskich (III piętro, pokój nr 16)

    * rejestr ludności
    * rejestr dowodów osobistych
    * rejestr wyborców

udostępniane po złożeniu pisemnego wniosku

4. Urząd Stanu Cywilnego, Kasa (III piętro, pokój nr 16)

    * ewidencja aktów stanu cywilnego

odpisy wydawane na pisemny wniosek

    * rejestr druków ścisłego zarachowania

nie udostępniane, utworzone na potrzeby Urzędu

5.  Stanowisko ds. podatków (III piętro, pokój nr 18)

    * rejestr wydanych zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego
    * rejestr wydanych decyzji w sprawie umorzenia podatku, odroczenia i rozłożenia na raty
    * rejestr wydanych zaświadczeń o niezaleganiu
    * rejestr wystawianych upomnień
    * rejestr przypisów i odpisów zobowiązania pieniężnego
    * rejestr zbiorczy wpłat podatkowych
    * ewidencja podatników
    * ewidencja wydanych nakazów płatniczych
    * rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających podatników do otrzymania bonów paliwowych
    * ewidencja pojazdów do celów podatkowych

nie udostępniane, utworzone na potrzeby Urzędu

6. Księgowość budżetowa (III piętro, pokój nr 19)

    * ewidencja dochodów
    * ewidencja wydatków

udostępniane na wniosek

    * ewidencja środków trwałych
    * ewidencja wyposażenia
    * ewidencja obrotu podlegającego podatkowi VAT

nie udostępniane, utworzone na potrzeby Urzędu

7. Stanowisko ds. inwestycji (II piętro, pokój nr 8)

    * ewidencja dróg i mostów gminnych
    * ewidencja użytkowników wodociągu gminnego

nie udostępniane, utworzone na potrzeby Urzędu

8. Stanowisko ds. gospodarki gruntami, geodezji (II piętro, pokój nr 7)

    * wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

udostępniany ustawowo

    * ewidencja decyzji w sprawie oddania lub wygaszenia trwałego zarządu
    * rejestr dzierżawionych gruntów

 udostępniane na wniosek

    * ewidencja gospodarstw i działek rolnych
    * ewidencja decyzji zatwierdzających projekt podziału geodezyjnego
    * rejestr wydanych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

nie udostępniane, utworzone na potrzeby Urzędu

9. Stanowisko ds. komunalnych (III piętro, pokój nr 14)

    * rejestr lokali użytkowych, obiektów budowlanych

udostępniane na wniosek

10. Stanowisko ds. budownictwa (II piętro, pokój nr 6)

    * rejestr planów miejscowych, wniosków o ich sporządzenie lub zmianę
    * rejestr wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
    * rejestr wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy
    * wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
    * rejestr obiektów zabytkowych, cmentarzy