Władze Gminy

Organem wykonawczym gminy jest wójt.

Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy (art.26 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Do zadań wójta należy w szczególności:

    * przygotowanie projektów uchwał rady gminy,
    * określanie sposobu wykonywania uchwał,
    * gospodarowanie mieniem komunalnym,
    * wykonywanie budżetu,
    * zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (art.30).

O kierunkach działania wójta stanowi rada gminy. Rada gminy również przyjmuje sprawozdania z działalności Wójta oraz decyduje w strategicznych kwestiach majątkowych gminy.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Wójt jako organ administracji posiada ustalone kompetencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych. W tej roli wójt wydaje indywidualne decyzje z zakresu administracji publicznej w zakresie wszystkich zadań gminy; zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych. Do wydawania decyzji wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu gminy. Od decyzji wydawanych przez wójta służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (art.31). Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (art.33). Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Jako kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Funkcji wójta nie można łączyć z:

    * funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
    * członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
    * zatrudnieniem w administracji rządowej,
    * mandatem posła lub senatora (art.27).


 Wójt - Bartłomiej Kuchta
 Tel:    17 23 045 60
 E-mail:    bartlomiej.kuchta@hyzne.pl
 WWW:    www.hyzne.pl

OBECNY SKŁAD RADY GMINY W HYŻNEM:

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

 • Kotarba Bogusław

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Hyżne

 • Baran Jacek

Radni

 • Bator Jan
 • Bator Stanisław
 • Jaworski Henryk
 • Kołodziej Edward
 • Kruła Iwona
 • Leśniak Dionizy
 • Majchrowska Anna
 • Mazurkiewicz Alicja
 • Pelc Jan
 • Piękoś Karol
 • Stanowski Łukasz
 • Ślemp Leszek
 • Ziarno Jarosław


W Gminie organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy. Jej kadencja trwa 5 lat. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i jej organów określa Regulamin Rady Gminy.

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy (art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) np.:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • stanowienie o kierunkach działania i ustalanie wynagrodzenia wójta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powołanie i odwołanie skarbnika gminy i sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 • uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalenie programów gospodarczych, studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną, której zasady i tryb działania określa statut gminy.

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesje raz na 3 miesiące oraz wg potrzeb. Obrady sesji są jawne.

Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Budżetu odpowiedzialny jest w szczególności za:

a). Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
b). Dokonywanie analizy budżetu i informowanie na bieżąco Wójta o jego realizacji,
c). Przygotowywanie analizy budżetu oraz wnioskowanie zmian w budżecie w celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi,
d). Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
e). Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
f). Nadzór i kontrolę nad działalnością finansową gminy oraz jednostek organizacyjnych, w tym kontrolę obsługi finansowej,
g). Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
h). Prawidłowe sporządzenie sprawozdawczości budżetowej,
i). Nadzorowanie całokształtu prac w sprawach właściwego naliczania i poboru podatków oraz opłat, prawidłowej rachunkowości i ewidencji majątku,
j). Przygotowywanie projektu budżetu,
k). Kontrolę finansową w jednostkach, dotycząca procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem,
l). Dokonywanie kontroli głównych księgowych jednostek podległych Wójtowi Gminy,
ł). Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Skarbnik Gminy jest służbowym przełożonym pracowników komórki finansowej.
 
 
 Skarbnik Gminy Hyżne
 Monika Szmyd

  Tel:    /17/ 23 045 69;   
  E-mail: skarbnik@hyzne.pl

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

a. zapewnianie przestrzegania Statutu Gminy Hyżne i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
b. opracowywanie projektów zmian Regulaminu.
c. prawidłowe organizowanie stanowisk pracy /przygotowywanie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników właściwych do ich stanowisk /,
d. należytej organizacji i ciągłości pracy Urzędu przy obsłudze interesantów i załatwiania ich spraw oraz inicjowanie i wdrażanie usprawnień w tym zakresie,
d. prowadzenie działalności kontrolnej / kontroli zewnętrznej i wewnętrznej / - na podstawie upoważnienia Wójta,
e. nadzór nad terminowym wykonywaniem przez pracowników zadań wynikających z aktów prawnych,
f. nadzór nad terminowym przygotowaniem materiałów na sesje Rady Gminy,
g. przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
h. czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników we wszystkich formach kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego.
i. koordynowanie i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
j. dbanie o wygląd budynku i jego otoczenie,
k. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
l. nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków,
m. Organizacja i koordynacja praktyk studenckich i uczniowskich w Urzędzie Gminy.
n. nadzór nad prowadzeniem w Urzędzie zbiorów aktów prawnych,
o. spisywanie testamentów,
p. potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem.

Niezależnie od zakresu obowiązków określonych w ust.1 do zadań Sekretarza Gminy należy nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu :

- rolnictwa, ochrony środowiska i przyrody,
- ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- kultury, bibliotek, kultury fizycznej, turystyki i sportu,
- gospodarki komunalnej, czystości i porządku na terenie gminy,
- promocji gminy,

Wójt może powierzyć Sekretarzowi Gminy zadania w drodze odrębnego zarządzenia i upoważnienia.

W ramach wykonywania zakresu w/w zadań i obowiązków Sekretarz Gminy uprawniony jest do sprawowania kontroli pracowników zatrudnionych na wszystkich stanowiskach pracy oraz wydawania im poleceń służbowych,
 

Sekretarz - Dionizy Beda

tel. 17 23 045 62

e-mail: sekretarz@hyzne.pl